Självständigt teamFoto: Brian. R. på flickr.com

Sex frågor för att ta reda på hur självständigt ett team ska vara

Vi har skapat självständiga team. Det tycker vi är ett bra sätt att skapa team som kan svara på förändringar i omvärlden, vi blir inte lika långsamma som vi var när vi var mer hierarkiska. Dock märker vi att det kan uppstå slitningar och oklarheter kring hur självständigt ett team får vara. Vad kan vi göra för att självständigheten inte ska gå ut över det gemensamma målet?

Ett hållbart team behöver flera saker, inte bara självständighet. Teamet behöver mål, tydliga roller med en tydlig uppfattning av vilken arbetsinsats som krävs för vilken ersättning, en tydlig process för beslutsfattande, uppföljning samt hantering av problem och konflikter. Om det även ska vara ett självständigt team behöver det kunna ha inflytande över dessa frågor.

Detta kokar ner till sex frågor som är viktiga att stämma av för att skapa ett tydligt mandat för hur pass stort självbestämmandet ska vara. Sätt er gärna ner och diskutera följande:

1. Vilka mål får teamet bestämma över?
Det är viktigt att teamets mål är i linje med organisationens mål för att det inte ska uppstå problem. Samtidigt som teamet behöver kunna ändra målen om det upptäcker att omvärlden skiftar.
2. Hur pass får teamet bestämma över vilka roller och vilken ansträngning som krävs för att nå målet samt vilken ersättning som ges för denna insats?
Här ingår delfrågor kring om teamet får ändra rollbeskrivningar, arbetsuppgifter samt förväntningarna och kraven på respektive roll.
3. Hur och kring vad får teamet fatta beslut över?
4. Vad följer teamet upp och vad följer organisationen upp av det som beslutats?
5. Vilka problembeteenden hanteras inom teamet och vad ska hanteras av organisationen?
6. Vilka konflikter löser teamet själv och när ska organisationen hjälpa till med konflikthantering?

Vinsterna med självständiga team kan bli stora. Så länge självständigheten inte går ut över organisationens gemensamma mål. Genom att diskutera dessa sex frågor blir det tydligare hur ni kan balansera det självständiga med det gemensamma.

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa fler texter här. Den kopplar till princip sju i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.