Goda resultat för KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot sömnproblem inom primärvården

Insomni behandlas oftast farmakologiskt trots att KBT har bättre långtidseffekt. Studier tyder på en god effekt av KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot insomni. Många av dessa har dock genomförts i icke-klinisk miljö och har uteslutit deltagare med samsjuklighet. I en studie studerades effekterna av Psykologpartners sömnprogram ”Sovhjälpen”. Denna pilotstudie syftade till att utforska om det, hos 20 deltagare som rekryterats inom primärvården, skedde en förändring från för- till eftermätning av självskattningar av sömnbesvär, tankar om sömn, sovtid samt sömneffektivitet i och med att de genomgått ett internetbaserat självhjälpsprogram ”Sovhjälpen”. Detta program är ett interaktivt material på Internet som baseras på Marie Söderströms självhjälpsbok Sov bättre med kognitiv beteendeterapi (2007). Programmet består av 7 avsnitt, en arbetsbok samt en tillhörande CD-skiva med avslappningsövningar och medveten närvaro. Materialet på Internet är en kombination av bilder, texter, berättarröst, filmer och animationer samt hemuppgifter som genomförs med hjälp av arbetsboken. Längs behandlingen hade försökspersonerna hjälp av mail- och telefonkontakt med en KBT-utbildad psykolog.

I studien inkluderades deltagare med samtidiga diagnoser, bl a depression. Resultaten visade en klar förbättring av samtliga sömnvariabler. 75% blev så pass förbättrade att de inte längre bedömdes uppfylla diagnosen Insomni.

Resultaten visade även att grad av förbättring ej påverkades av grad av självskattade depressionssymtom. Studien saknade kontrollgrupp och deltagarantalet var litet vilket gör att resultaten får tolkas försiktigt. Det kan dock konstateras att genomgång av internetbaserad vägledd självhjälp mot insomni verkar samvariera med en väsentlig minskning av insomnisymtom, även i klinisk miljö.

Textförfattare och ansvariga för studien är Celia Young & Fredrik Malmaeus båda leg psykolog, Psykologpartners Göteborg.
Bild: flickr.com/icedsoul

Under sommaren har vi fokuserat extra mycket på sömn. Vårt systerföretag Hoa’s Tool Shop har nyligen släppt en sömn-app som du hittar i App Store under namnet Sömnformeln. Ladda ner den och lägg in de tips du vill testa.