Teamutveckling som vana på TUI

Vi är många som vet att det är bra att ge varandra positiv feedback, visa tillit och kommunicera effektivt. Men att gå från att veta till att göra är inte alltid enkelt. Under det senaste året har vi på Psykologifabriken haft ynnesten att genomföra ett pilotprojekt för att skapa teamutveckling som en naturlig del av vardagen hos ledare inom TUI, med Annika Urbach, People Development Lead, i spetsen. Pilotprojektet är nu avslutat och insatsen fick 9,8 av 10 i betyg av deltagarna, där samtliga uppger att teamutveckling i hög utsträckning blivit en vana. Vill du ta del av våra lärdomar? Läs vidare!

Lärande som gav mersmak

Insatsen inleddes med en workshopserie i lärande och ledarskap för chefer inom TUI. Efter workshopserien fanns ett behov av att göra mer, att verkligen skapa vanor. Då inleddes en pilot med sex chefer som utbildades till Habitudtränare. De sex cheferna ville skapa bättre förutsättningar för teamet att samarbeta. En chef uttryckte behovet så här: “Få verktyg att skapa engagemang i teamet. Att kunna utvecklas tillsammans.

Sex chefer utbildades i Habitud

Piloten inleddes med att tränarna utbildades i Habitud och ramverket åtta principer för framgångsrika team. Efter uppstartsutbildningen kunde tränarna kartlägga teamet, ta fram en gemensam handlingsplan, genomföra Habitudövningar och utvärdera med en uppföljande kartläggning. Under året följdes tränarna upp både i Psykologifabrikens tränarnätverk, där de mötte tränare från andra organisationer, och i ett internt nätverk lett av Annika Urbach. Det interna nätverket hade inledningsvis ambitionen att ha två träffar per halvår men skalades snabbt upp till en träff per månad. Som Annika uttrycker det: “Det blev snabbt tydligt att vi har ett stort behov av att prata med varandra.

Utmaningen med att få till träningen varje vecka

Självklart har det funnits utmaningar på vägen. Tidsbrist och organisationsförändringar har ibland gjort det svårt att få till den veckovisa träningen. En fördel har varit att Habitudövningarna är korta och direktbelönande, vilket gjort det lättare att komma igång igen efter pauser. I slutändan har det handlat om att sänka svårighetsgraden för att träna och att uppmuntra den träning som genomförs.

Samtliga tränare upplevde att teamutveckling i hög utsträckning blivit en vana

Efter året genomfördes inte bara en kartläggning av tränarnas egna team, utan också en utvärdering med tränartränaren. Resultaten var överväldigande positiva:

  • Habitud bedömdes överlag ha bidragit positivt till teamen (9,8 av 10).
  • Habitud bedömdes ha bidragit positivt till samarbetet i teamen (9,2 av 10).
  • Habitud och teamutveckling bedöms ha blivit en vana i hög utsträckning (8 av 10).

Aspekter som förbättrats inom samarbetet inkluderar ökad psykologisk trygghet, tydligare roller, bättre arbetsfördelning och förbättrad kommunikation. En tränare kommenterade: “Alla i teamet vill och tar plats under möten nu. Det är så viktigt att få information från hela teamet – så att vi kan ta de bästa besluten.

Fortsättning följer …

Alla chefer ville fortsätta med Habitud efter piloten, och fem av dem har gjort just det. De har gått från att veta vad som är bra för teamet till att faktiskt göra det som är bra för teamet. De har skapat teamutveckling som en vana. Annika och tränarna får oss att tro på att för TUI har det bästa ännu inte skett.