konflikt konflikter

Så kan konflikten föra er närmare varandra

Konflikter lockar sällan fram våra mest välfungerande jag eller våra vackraste sidor. Men de är dessvärre en naturlig del av relationer och något som är värt att lära sig lite om. Jag tror inte att någon av er som läser det här tycker att konflikter är vare sig lätta eller roliga att ta sig igenom. Men med hjälp av psykologin går det faktiskt att ta sig igenom konflikter på ett konstruktivt sätt. Och det kan till och med bli så pass bra att ni kommer närmare varandra och att er relation stärks.

När viljor, önskningar och behov möter motstånd

Konflikter kan på ytan se ut att handla om sakfrågor men konflikter uppstår när viljor, önskningar och behov möter motstånd eller inte blir tillgodosedda. Därtill kan olika tolkningar, värderingar och bilder av verkligheten och av varandra trigga en konflikt.

Upplevelsen av vad en konflikt är och hur den bör hanteras skiljer sig åt mellan individer. En del tänker sig att det är bäst att tiga ihjäl en konflikt medan andra är vana vid konflikter med starka känslouttryck där det skriks argument i mun på varandra. Behov som inte blir tillgodosedda kan nämligen leda till starka reaktioner, både introverta och extroverta, medan tillgodosedda behov kan leda till starka positiva reaktioner. Oavsett om du är en person eller lever med en person som tiger ihjäl konflikter eller en som visar starka känslouttryck riskerar konflikter att dra er från varandra. Något vi helst vill undvika.

Att ge och att ta: Vinster och kostnader i relationer

I socialpsykologin finns en teori som heter ”Social exchange theory” som beskriver hur relationer bygger på ett givande och ett tagande och hur vi värderar givandet och tagandet i vinster och kostnader. Vad som anses vara en kostnad är individuellt men kan exempelvis vara att du ger av din tid, ekonomi, är ett mentalt stöd eller utför tjänster. Detsamma gäller vinster. Du kanske är en person som uppskattar fysisk närhet, att din partner spenderar tid med dig eller att ni delar på vardagssysslor. Sammantaget skapar det en upplevelse av balans eller av orättvisa. Social exchange theory menar att upplevelsen av den här balansen påverkar huruvida vi väljer att satsa på relationen eller inte och den värderingen bygger bland annat på:

1. Den upplevda balansen mellan givandet och tagandet
2. Upplevelsen av vilken typ av relation vi är värda
3. Erfarenheter från tidigare relationer
4. Förväntningar på relationen

Något som är viktigt att komma ihåg är att det handlar om subjektiva upplevelser. En relation som upplevs som orättvis, där kostnaderna är höga men vi inte får något tillbaka, kan leda till konflikt och riskerar att äventyra relationen. När vi inte förstår varandra kan det låta ungefär såhär:

”Jag diskar, jag städar, jag handlar mat men hen uppskattar inte det jag gör!”
”Jag berättar ofta hur mycket jag älskar hen – men får aldrig höra det själv. Jag känner mig inte älskad.”
”Jag köper rosor och presenter, jag kramar och håller om… men det är som att det inte betyder något!”
”Hen lyssnar inte på mig, jag önskar så att vi kunde prata.”

Vad just du upplever som en kostnad och vad du upplever som en vinst kan skilja sig mot vad din partner upplever. Och just detta, att upplevelserna skiljer sig åt mellan oss gör det än viktigare att både lyssna in sig själv, att lyssna in den andre och att prata med varandra så att vi kan ta del av varandras upplevelser.

”Jag är inte hel utan dig”

Det finns många olika sätt att mäta och definiera vad det innebär att vara nära och att ha bra kontakt. För att illustrera den subjektiva upplevelsen av relationen kan figuren nedan användas.

journal.pone.0129478.g001

Det du ser kallas ”The IOS Scale” och står för ”Inclusion of the Other in the Self”. Figuren används i studier där deltagarna själva får skatta upplevelsen av närhet och kontakt i sin relation genom att ringa in en av figurerna. Figurerna är neutrala så till vida att de mäter den subjektiva upplevelsen, inte vad man lägger i definitionen av att stå varandra nära och att ha kontakt. Vi kan stå andra människor så nära att vi till och med upplever den andre som en del av oss. Du har säkert hört eller själv använt uttryck som ”jag är inte hel utan dig” och ”du är min andra hälft”.

Oavsett hur du definierar närhet i en relation och vilken figur du väljer kan vi konstatera att konflikter riskerar att dra oss från varandra. Konflikter som inte förstås och som inte får en lösning riskerar att dra oss så långt från varandra att vi kanske funderar på om relationen är värd att ha kvar. Så vad kan vi göra för att hitta en lösning på konflikten som gör att vi kommer närmare varandra istället?

Kommunicera behov

Det är först när vi lyssnat inåt och förstår oss själva och vilka behov som inte är tillgodosedda, som vi kan kommunicera ut det till den andre. Och det är först när vi intagit ett nyfiket förhållningssätt, med lösning på konflikten som mål, som vi kan ställa frågor och lyssna utåt för att förstå den andres perspektiv. Kanske upptäcker du att din partner försökt kommunicera kärlek utan att du uppfattat det? Eller att det finns behov hos din partner som du inte uppmärksammat och som gör hen upprörd?

Lyssna inåt:
– Vad är vinster för dig i er relation?
– Vad är kostnader för dig i er relation?
– Vad har du för behov och hur skulle du vilja få dem tillgodosedda?
– När känner du dig älskad och sedd?

Lyssna utåt:
– Vad upplever din partner som vinster?
– Vad upplever din partner som kostnader?
– Vad har hen för behov och hur kan du möta dessa?
– När känner sig hen älskad och sedd?

Ge och ta i er relation:
– Hur når ni balansen mellan givandet och tagandet i just er relation?
– Vad kan ni göra för att båda ska få ta plats och få sina behov tillgodosedda?

Och kom ihåg; Det är sällan bra att komma ur konflikter som en vinnare och en förlorare, där lösningen handlar om att få rätt. Låt istället målet vara en lösning där ni båda får era behov tillgodosedda och respekterade och där ni kommer ur konflikten med en större förståelse för varandra. Relationer bygger på ett givande och ett tagande, eller med andra ord vinster och kostnader. Genom att kommunicera era upplevelser, behov och ta del av varandras inre med empati och respekt kan ni, istället för att glida isär vid konflikter, komma varandra närmare.

Paulina Gunnardo föreläser och driver onlinemagasinet Ditt barn & Du – om barnets socioemotionella utveckling, föräldraskap och barns rättigheter. Hon är beteendevetare och och fascineras över hur människor kommunicerar och påverkar varandra och hur tankar, känslor och beteenden påverkas i en social kontext.