Teknologins baksida

De senaste decenniernas teknologiska utveckling har inneburit stora förändringar i hur vi lever våra liv. Tillgången till moderna kommunikationsmedel har bland annat bidragit till nya sätt att genomföra uppgifter och bibehålla kontakten med vår omgivning. Genom sådana uppfinningar som dator, internet och smarta telefoner är det numera möjligt att sköta en allt större del av våra dagliga åtaganden på distans. Inte minst har detta påverkat hur vi utför vårt dagliga arbete samt skapat större flexibilitet gällande var och hur vi jobbar, något som både kan vara till nytta och orsaka problem för den enskilde individen.

På samma gång som vår tillvaro har blivit allt enklare tack vare tekniska hjälpmedel vållar dessa även bekymmer för en allt större del av befolkningen. För att kunna dra nytta av de möjligheter som erbjuds av att vara online måste en person samtidigt lära sig när det är lämpligt att vara offline. En stor svårighet för många människor i arbetslivet handlar om att fastställa vid vilka tidpunkter vi är anträffbara respektive när vi behöver arbeta ostört. Baksidan med att alltid vara tillgänglig för sin omgivning är att det aldrig är vi själva som sätter vår agenda, något som kan gå ut över såväl produktivitet som välbefinnande.

Psykologisk forskning visar att de individer som känner ett konstant behov av att vara uppkopplade mot andra inte bara ligger i riskzonen för olika former av stressrelaterade besvär. Att återkommande behöva skifta fokus från sitt arbete till ett ständigt flöde av inkommande information gör det dessutom svårare att bibehålla uppmärksamheten på det som är angeläget att slutföra. En ohämmad användning av tekniska hjälpmedel kan därigenom leda till att vi blir mer uppvarvade när vi jobbar eller behöver vila, samtidigt som det också inverkar på vår förmåga att bibehålla uppmärksamheten på det som är viktigt.

De individer som däremot har visat sig klara av den senaste tiden teknologiska utveckling bäst är de som lyckas dra en gräns för när och hur det är möjligt att bli kontaktad av andra. Det innebär inte att vi helt och hållet behöver avskärma oss från omvärlden för att kunna må bra och prestera väl. Däremot handlar det om att själv avgöra vilka uppgifter vi ska sysselsätta oss med vid vilka tillfällen. På så sätt har vi bättre förutsättningar att bestämma över hur vi disponerar vår vakna tid, något som är viktigt för att både kunna göra ett bra jobb och skapa en bättre balans mellan arbete och återhämtning.

Akademisk referens: MacCormick, J. S., Dery, K., & Kolb, D. G. (2012). Engaged or just connected? Smarthpones and employee engagement. Organizational Dynamics, 41, 194-201.

Lavie, M. (2005). Distracted or confused? Selective attention under load. Trends in Cognitive Science, 9, 75-82.

Foto: http://www.flickr.com/photos/keoni101/