Foto: Vlad Tchompalov på Unsplash

Ledarskapsutbildning enligt forskningen 

Ledarskapsutbildningar finns det gott om! Så det kan vara svårt att veta vilka som verkligen är bra. Nu behöver vi så bra ledare som möjligt och därför så bra stöd till dessa vi kan hitta. Ett bra sätt att utvärdera om en utbildning fungerar är att se vad den leder till för nöjdhet, vad du lärt dig, vilken beteendeförändring du gjort och om du har kunnat märka några mätbara resultat i exempelvis teamets prestation.

Forskaren Christina N. Lacerenza och hennes team gjorde 2017 en sammanställning kring vad som utmärker en bra ledarutbildning och skapar just dessa resultat. Hennes fynd kan du använda som en checklista för när du själv ska välja det som stöttar dig bäst. Hon föreslår att en ledarskapsutbildning ska innehålla följande: 

1. En ledarskapsutbildning ska utgå från en behovsanalys 

Vad behöver teamet, organisationen eller du som ledare för att lyckas? Det ni har gjort hittills har säkert varit väldigt framgångsrikt. Nu har omvärlden förändrats. Den intressanta frågan blir: vad behöver du och era ledare göra nu och framåt för att nå nya mål? Med en behovsanalys så ökar både vad du lär dig och vad du faktiskt gör. Det kan handla om att utgå från de mål du har och stämma av hur ledarskapsutbildningen kan hjälpa dig att nå dessa. Det kan även handla om att utgå från en medarbetarenkät eller en enkät grundad i forskning.  

2. Träningstillfällen spridda i tid 

Ledarskapsutbildningar som har träningstillfällen spridda i tid underlättar för att du ska göra det du lärt dig. För då kan du testa det du lärt dig i din arbetsvardag med ditt team och få feedback och stöd när du kommer tillbaka för en ny träff. Verkligheten är den bästa ledarutbildningen så länge du drar lärdom av den. 

3. Feedback på ansträngningar

Bra och positiv feedback som fokuserar på ansträngningar och färdigheter snarare än personlighetsdrag ökar effekten av en ledarskapsutbildning. Vilka färdigheter behöver du träna nu? Vilka vanor behöver du få på plats? Hur kan du få stöd i att utveckla dem? 

4. Möjlighet att träna i den egna vardagen 

Det är lätt att föredra en ledarutbildning på en fin konferensanläggning vid ett tillfälle istället för två tillfällen i de egna lokalerna eller tre online. Fördelen med att vara i den egna miljön är att det blir lättare att direkt omsätta kunskaperna i de vanor du faktiskt vill skapa. 

5. Få stöd i träffar med en ledarutvecklare 

En erfaren ledarutvecklare kan lägga märke till hur du lär dig direkt i stunden, ge relevant feedback och anpassa övningarna och svårighetsgraden. Något som självadministrerade kurser inte klarar ännu. 

6. Det ska finnas flera sätt att tillgodogöra sig kunskaperna 

En ledarskapsutbildning som har flera sätt att lära sig nya färdigheter är mer effektiva. Det är alltså viktigt att blanda teori med att visa hur ledarskapsbeteenden kan se ut och att öva på dessa beteenden. Det går att blanda digital undervisning med fysisk, blanda läsning med övning. 

7. Säkerställ att din ledarskapsutbildning är framtagen med både hänsyn till forskning och praktisk tillämpning

Branschen för ledarskapsutbildningar kryllar av duktiga praktiker som inte alltid stämt av sina kunskaper med resultat från forskning. Det kan leda till att vi lägger onödig tid på overksamma delar. Bättre är att ha perspektivet av en vetenskaplig praktiker. Ett perspektiv av att utvärdera och praktiskt testa det vetenskapen kommit fram till. 

Så när du kikar efter ledarskapsutbildning kan du kolla om den är uppbyggd efter dessa saker. Om du vill göra det enkelt för dig själv så kan du självklart boka vår öppna ledarutbildning som vi designat just efter dessa råd. Vi kallar den för Psykologisk tränare med certifiering i Habitud. Detta för att du både får träna ledarskap själv och träna andra att utvecklas. Du kan även se hur vi tagit fasta på Lacerenzas råd när vi designat våra teaminsatser för exempelvis Jämtkraft