Att behandla prokrastinering hos studenter

Under hösten år 2013 genomfördes världens första behandlingsstudie av prokrastinering. I ett samarbete mellan Stockholms universitet och Linköpings universitet prövades en internetbaserad självhjälpsbehandling helt och hållet framtagen för personer med stora svårigheter att komma till skott med uppgifter och åtaganden. Försöksdeltagare blev slumpmässigt indelade i tre olika grupper, en så kallad randomiserad kontrollerad studie, och fick tillgång till antingen självhjälp via nätet med stöd av en behandlare, enbart självhjälp, eller fördröjd behandling.

Resultatet från behandlingsstudien håller för närvarande på att utvärderas, men har på gruppnivå visat sig leda till en förbättring av de problem som är förknippade med prokrastinering för de försöksdeltagare som fick tillgång till en behandling. Både de som fick stöd av en behandlare på nätet och de som fick jobba uteslutande på egen hand skattade själva att deras svårigheter minskade. För att undersöka om resultatet håller i sig över tid kommer en uppföljning göras längre fram, och under tiden ska en ny behandlingsstudie inledas tillsammans med Karolinska institutet.

Under hösten år 2014 påbörjas en jämförelse mellan två behandlingsformat för prokrastinering: självhjälp via nätet, respektive behandling förmedlat i grupp. Försöksdeltagare kommer att vara studenter som själva upplever sig ha stora svårigheter att fullfölja uppgifter och åtaganden – en population som i undersökningar har visat sig vara särskilt utsatt när det gäller problem med uppskjutande. Det finns forskning sedan tidigare på liknande behandling för studenter, men däremot inte någon randomiserad kontrollerad studie.

Behandlingsstudien anses vara särskilt viktig eftersom prokrastinering kan rendera i stora bekymmer för de studenter som drabbas. Utöver ökad stress och oro kan det gå ut över sina förutsättningar att fullfölja en utbildning, inverka negativt på resultatet av sina studier, liksom leda till andra psykiska besvär. Att pröva olika behandlingsformat är dessutom betydelsefullt eftersom det kan öka tillgängligheten på de insatser som har uppvisat god effekt på svårigheter till följd av uppskjutande, och i förlängningen göra att fler individer får rätt hjälp.

Mer om behandlingsstudien går att läsa i den vetenskapliga tidskriften Internet Interventions.

Rekrytering till behandlingsstudien påbörjas i höst och är enbart öppen för de studenter som är inskrivna på ett av de universitet eller högskolor som är kopplat till Studenthälsan Karolinska institutet.

Foto: https://www.flickr.com/photos/abee5/